Store Policies

Refund Policy

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า พิจารณาจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. Mureymi ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า กรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น  
 -   สินค้ามีตำหนิ, แตกหัก-เสียหาย, สูญหายจากการขนส่ง
เมื่อได้รับสินค้าลูกค้าต้องตรวจสอบสินค้าทันที ในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่ง ลูกค้าต้องนําสินค้าที่เสียหายไปแจ้งที่ไปรษณีย์ปลายทางภายใน 24 ชม. พร้อมถ่ายรูปสินค้าที่เสียหายมาให้ทาง Mureymi ทางเราจะทําเรื่องขอคืนเงินกับไปรษณีย์ให้กับลูกค้า
 
 -   สินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามรายการสั่งซื้อ
 
    2.  กรอบรูปที่เห็นในภาพประกอบไม่ใช่กรอบจาก Ikea ทั้งหมด เป็นแค่ Guideline สําหรับลูกค้าที่ซื้อเฉพาะรูปโพสเตอร์ กรอบรูปที่เราใช้สําหรับงานพิมพ์ลงกระดาษเป็นกรอบรูปาก Ikea มีให้เลือกตาม options ที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า
 Note:   รูปภาพสินค้าในwebsite อาจจะแตกต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อย 

Shipping Policy

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เป็นการผลิตตาม order โดยปกติท่านจะได้รับสินค้าภายใน 7-14 วัน หรือเร็วกว่านั้น หากมีความล่าช้าบางประการเกิดขึ้น ทาง Mureymi จะแจ้งกับลูกค้าให้ทราบ
 

Order Cancellation

เรามีสิทธิ์ในการยกเลิกสินค้าใดๆในเว็บไซต์ ไม่ว่าเวลาใด และ/หรือลบ หรือแก้ไขข้อมูล หรือ เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ เราจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะทําให้สําเร็จในทุกคำสั่งซื้อ แต่อาจมีความจําเป็นที่เราไม่สามารถดําเนินการตามคําสั่งซื้อใดๆให้สําเร็จได้ หลังจากที่เราได้ส่งคำยืนยันคำสั่งซื้อไปยังท่านแล้ว

หากเรายกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและท่านได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว เราจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระ เราจะไม่รับผิดชอบใดๆเนื่องจากทางเราปฏิเสธที่จะดำเนินการ หรือยกเลิกคําสั่งซื้อ

 

Privacy policy

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ 

 การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Mureymi เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตระหนักดีว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่Mureymi ได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของMureymi เท่านั้น โดยจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน 
Mureymi ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของMureymi อันชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของMureymiให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยMureymi จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเท่านั้น อาทิ
  1. ใช้สำหรับทำรายการ / กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของMureymi
  2. ใช้เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ
  3. ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ จัดทำการตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของMureymi
  4. ใช้ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานของMureymi
  5. ใช้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน แนะนำ ติชม หรือแสดงความคิดเห็น
  6. ใช้สำหรับติดต่อเจ้าของข้อมูลผ่านช่องทางใด ๆ เพื่อสอบถาม แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูล หรือสำรวจความคิดเห็นตามความจำเป็น
  7. ใช้สำหรับตรวจสอบข้อมูล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต
  8. ใช้ในการจัดส่งสินค้าและดําเนินการต่างๆและการชําระสินค้า
 1. การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  2. บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
  3. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งขอหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล

  2. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ต่างๆ ดังนี้
  1. ขอทราบข้อมูล ลบ แก้ไข หรือขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  2. ขอไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดใด ๆ จากMureymi
  3. ขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เมื่อสามารถ ทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติโดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถแจ้งความประสงค์ และระบุตัวตนที่แท้จริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่อันสมควร
  คำร้องขอตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการพิจารณา และจดบันทึก ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ก็ต่อเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของกฎหมายซึ่งบริษัทฯ พึงต้องปฏิบัติตาม

  ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม Mureymi ได้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากการไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบ หากมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งก่อให้เกิดผลความเสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง บริษัทฯ จะทำการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดเพื่อระงับความเสียหาย 

ทรัพย์สินทางปัญญา Copyright 2020 All Rights Reserved

เนื้อหาและรูปภาพทุกในเว็บไซต์ของเรา ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใดคัดลอก หรือนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติมีโทษทางกฏหมายทั้งทางแพ่งและอาญา